Kallelse till Vikingaflickornas årsmöte

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET TILLSVIDARE P.G.A. RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER. NY KALLELSE KOMMER SÅ FORT VI HAR MÖJLIGHET ATT SAMMANKALLA TILL ETT NYTT MÖTE!

Hej Vikingaflicka! Välkommen på stadgeenligt årsmöte torsdagen den 26.3 kl 18:00 till kårlokalen på Kajanusgatan 5. Alla kårens 16 år fyllda medlemmar har rösträtt på mötet. 

Nedan finner du mötesordningen.

På mötet bjuds det på kaffe med tilltugg.

Hjärtligt välkommen! 

1.     Mötets öppnande

2.     Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.     Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för mötet

5.     Fastställande av föredragningslistan

6.     Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2019

7.     Revisorernas (verksamhetsgranskarnas) och inventeringspersonernas berättelser

8.     Fastställande av bokslutet för år 2019

9.     Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga

10.  Godkännande av verksamhetsplan för år 2020

11.  Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2020

12.  Val av styrelse för år 2020

13.  Val av två revisorer och två inventeringpersoner samt deras suppleanter

14.  Övriga ärenden

15.  Mötets avslutande

Mötesdokumenten kommer inom kort.