Kallelse till Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.s vårmöte

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f. sammankallas till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 21.3.2023 kl. 18:00 på kårlokalen, Kajanusgatan 5 i Helsingfors.

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen:
1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Verksamhetsberättelsen och bokslut för föregående år och verksamhetsgranskarnas och inventeringsmännens utlåtande presenteras.
6. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs.
7. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga för föregående verksamhetsperiod.
8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
9. Mötet avslutas.

Nedanför hittar du bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2023.