Kallelse till extra föreningsmöte

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt extra föreningsmöte

måndagen den 21 december 2020 kl. 18:00 på distans via Zoom:

https://helsinki.zoom.us/j/66137444467

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen: 

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare. 
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 
5. Verksamhetsplanen och budgeten för kommande  verksamhetsperiod presenteras. 
6. Medlemsavgiften och eventuell inskrivningsavgift för kommande verksamhetsperiod fastställs. 
7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs. 
8. Beslut om styrelsens storlek och, vid behov, om vilka namngivna  styrelseposter som bör besättas 
9. Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande.
10. Val av övriga styrelsemedlemmar 
11. Val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) inventeringsmän och deras  suppleanter 
12. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas. 
13. Mötets avslutas. 

Mötesdokument:

Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Nya stadgar 2020

Instruktioner för att använda Zoom: 

Du kan delta i mötet via Zoom på datorn eller via en smarttelefon. Zoom fungerar för de flesta användarsystem. Alla deltagare måste delta via en egen uppkoppling, det vill säga att två eller flera personer kan inte delta via samma enhet. Kom ihåg att koppla upp dig i god tid till mötet för att checka att din uppkoppling fungerar som den ska. 

Röstningsförfarande ifall av röstning: 

Öppen omröstning sker med handuppläggning med zooms handuppläggningsfunktion 

Sluten omröstning sker med hjälp av ett externt frågeformulär via Strawpoll (eller dylikt) med helt anonyma svar

Varför ordnar kåren extra föreningsmöte?

Eftersom vi har uppdaterat våra stadgar, enligt vilka vi i framtiden skall ha både vårmöte och höstmöte, vill vi se till att komma in i rätt rytm redan nu.

På grund av stadgeändringen kommer vi därför att välja en ny styrelse för 2021, godkänna budget och verksamhetsplan i detta skede, enligt de nya stadgarna.

Stadgarna är godkända av PRH så vi vill dessutom konstatera att de är godkända och att de träder i kraft.