Kallelse tillSjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.s vårmöte

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 7.4.2022 kl. 18:00 i mötesrummet Tiipii-Sahara på Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors. 

Hjärtligt välkommen! 

Mötesordningen: 

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras. 

2. Val av mötesordförande och -sekreterare. 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Verksamhetsberättelsen och bokslut för föregående år och verksamhetsgranskarnas och inventeringsmännens utlåtande presenteras. 

6. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs. 

7. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga för föregående verksamhetsperiod.

8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas. 

9. Mötet avslutas. 

Här nedan kommer du även åt möteshandlingarna:

Verksamhetsberättelse 2021

Bokslut 2021

Balansräkning 2021

Resultaträkning 2021