Kallelse till

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.s höstmöte

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt höstmöte torsdagen den 25.11.2021 kl 18:00 på kårlokalen, på Kajanusgatan 5 i Helsingfors. 

Hjärtligt välkommen! 

Mötesordningen: 

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras. 

2. Val av mötesordförande och -sekreterare. 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Verksamhetsplanen och budgeten för kommande  

verksamhetsperiod presenteras. 

6. Medlemsavgiften och eventuell inskrivningsavgift för kommande verksamhetsperiod fastställs. 

7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs. 

8. Beslut om styrelsens storlek och, vid behov, om vilka namngivna  styrelseposter som bör besättas. 

9. Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande. 

10. Val av övriga styrelsemedlemmar. 

11. Val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) inventeringsmän och deras  suppleanter 

12. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas. 

13. Mötets avslutas. 

Här nedan kommer du åt alla mötesdokument: 

Verksamhetsplan 2022

Händelsekalender 2022

Budget 2022

Förslag till medlemsavgifter 2022