Kallelse till Vikingaflickornas höstmöte 27.11

Bästa vikingaflicka,

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt höstmöte måndag 27.11.2023 kl. 18:30 på kårlokalen, Kajanusgatan 5 i Helsingfors.

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen:

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Verksamhetsplanen och budgeten för kommande 
verksamhetsperiod presenteras.
6. Medlemsavgiften och eventuell inskrivningsavgift för kommande verksamhetsperiod fastställs.
7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs.
8. Beslut om styrelsens storlek och, vid behov, om vilka namngivna  styrelseposter som bör besättas.
9. Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande.
10. Val av övriga styrelsemedlemmar.
11. Val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) inventeringsmän och deras suppleanter
12. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
13. Mötet avslutas.

Verksamhetsplan 2024

Budgetförslag 2024

Scouthälsningar,
Vikingaflickornas styrelse