KALLELSE TILL VIKINGAFLICKORNAS ÅRSMÖTE

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f. sammankallas till stadgeenlig årsmöte onsdagen den 14 mars kl 19.00 på Kajanusgatan 5.
Hjärtligt välkommen!

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2017
 7. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser
 8. Fastställande av bokslutet för år 2017
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
 10.  Godkännande av verksamhetsplan för år 2018
 11.  Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2018
 12.  Val av styrelse för år 2018
 13.  Val av två revisorer och två inventeringsmän samt deras suppleanter
 14.  Övriga ärenden
 15.  Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse2017

Bokslut2017

Verksamhetsplan2018

Budget2018