Kallelse till vårmöte

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f. sammankallas till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 25.3.2021 kl. 18:00 via Teams via den här länken: tinyurl.com/3wrazxc4

Hjärtligt välkommen! 

Mötesordningen: 

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras. 

2. Val av mötesordförande och -sekreterare. 

3. Val två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Verksamhetsberättelsen och bokslut för föregående år och verksamhetsgranskarnas och inventeringsmännens utlåtande presenteras. 

6. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs. 

7. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga för föregående verksamhetsperiod.

8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas. 

9. Mötet avslutas 

Alla övriga mötesdokument finns tillhanda här nedan:

Verksamhetsberättelse 2020

Bokslut 2020

Instruktioner för att använda Teams: 

Du kan delta i mötet via Teams på datorn eller via en smarttelefon. Ingen separat app eller användarkonto behövs. Teams fungerar för de flesta användarsystem. Alla deltagare måste delta via en egen uppkoppling, det vill säga att två eller flera personer kan inte delta via samma enhet. Kom ihåg att koppla upp dig i god tid till mötet för att checka att din uppkoppling fungerar som den ska. I Teams finns även en funktion för att rösta.