Kallelse till Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.s vårmöte 2023

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt vårmöte måndagen den 27.3.2023 kl. 18:30 på kårlokalen, Kajanusgatan 5 i Helsingfors. 

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen: 

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras. 

2. Val av mötesordförande och -sekreterare. 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Verksamhetsberättelsen och bokslut för föregående år och verksamhetsgranskarnas och inventeringsmännens utlåtande presenteras. 

6. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs. 

7. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga för föregående verksamhetsperiod.

8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas. 

9. Mötet avslutas. 


Alla mötesdokument publiceras före mötet på kårens webbsida:

Verksamhetsberättelse 2022

Balansräkning 2022

Resultaträkning 2022

Bokslut textdel 2022