ÅRSMÖTESKALLELSE

årsmöte – kallelse till årsmöte – kallelse till årsmöte – kallelse till 

 

samtliga medlemmar i

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f

sammankallas till stadgeenligt

årsmöte

fredagen den 11 mars 2016 kl. 18.00

på kårlokalen på Kajanusgatan 5

Hjärtligt välkommen!

 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2015
 7. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser
 8. Fastställande av bokslutet för år 2015
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
 10. Godkännande av verksamhetsplan för år 2016
 11. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2016
 12. Val av styrelse för år 2016
 13. Val av två revisorer och två inventeringsmän samt deras suppleanter
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande