Årsmöte 12.3

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt

årsmöte

onsdagen den 12 mars 2015 kl. 17.30 på kårlokalen, Kajanusgatan 5 Hjärtligt välkommen!

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2014
7. Revisorernas och inventariepersonernas berättelser
8. Fastställande av bokslutet för år 2014
9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
10. Godkännande av verksamhetsplan för år 2015
11. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2015
12. Val av styrelse för år 2015
13. Val av två revisorer och två inventeringspersoner samt deras suppleanter
14. Övriga ärenden
15. Mötets avslutande