Årsmöte 2019

Kallelse till Sjöscoutkåren Vikingaflickornas årsmöte 2019

Hej Vikingaflicka!

Välkommen på stadgeenligt årsmöte torsdagen den 14.3 kl 19:00 till kårlokalen på Kajanusgatan 5. Nedan finner du mötesordningen.
Alla övriga mötesdokument kan du läsa här: Verksamhetsberättelse 2018, Bokslut 2018, Verksamhetsplan 2019 och Budget 2019.
På mötet bjuds det på kaffe med tilltugg.

Hjärtligt välkommen!

Bästa hälsningar,

Vikingaflickornas styrelse

Mötesordning
1.     Mötets öppnande
2.     Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.     Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för mötet
5.     Fastställande av föredragningslistan
6.     Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2018
7.     Revisorernas (verksamhetsgranskarnas) och inventeringspersonernas berättelser
8.     Fastställande av bokslutet för år 2018
9.     Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
10.  Godkännande av verksamhetsplan för år 2019
11.  Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2019
12.  Val av styrelse för år 2019
13.  Val av två revisorer och två inventeringpersoner samt deras suppleanter
14.  Övriga ärenden
15.  Mötets avslutande